Administrativní a ekonomická správa

Do naší činnosti spadá správa a údržba bytových i nebytových objektů (administrativních budov, areálů, obchodních center).

Správce při zajišťování správy provádí právní úkony vůči třetím osobám (úřadům, dodavatelům apod.) jménem vlastníka a vždy postupuje podle jeho pokynů a v souladu s jeho zájmy.

Jako správce máme trvale uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu, která by mohla vzniknout vlastníkovi nebo třetí osobě v souvislosti s výkonem naší činnosti.

Technická a domovnická správa

 • zajištění provozu tepelných zdrojů (plynových kotelen, výměníkových stanic, domovních předávacích stanic)
 • montáž a výměna měřidel
  • vodoměrů
  • rozdělovačů topných nákladů
 • zajištění provozu vzduchotechniky
 • provádění technických prohlídek objektů, zajišťování odborných posouzení, technické předávání a přejímání bytových, nebytových a společných prostor
 • archivace a vedení technické dokumentace k objektům vč. aktualizace pasportů spravovaných domů, bytů a nebytových prostor
 • stanovení plánu oprav či investic na zlepšení stavu objektu a optimalizaci provozních nákladů
 • zajištění drobné údržby, oprav a rekonstrukcí
 • posuzování záměrů uživatelů v oblasti rekonstrukcí bytových a nebytových jednotek
 • vedení a vyhodnocování výběrových řízení na provedení specializovaných prací, přejímání provedených prací, sledování záruční doby, řešení reklamací, řešení technických závad
 • stanovení plánu revizí a kontrol
 • zabezpečení společných prostor z hlediska bezpečnosti provozu v nich
 • zajištění desinfekce, dezinsekce a deratizace
 • zajištění periodických revizí a kontrol dle příslušných norem a předpisů státního odborného dozoru
  • elektrorozvodů společných prostor
  • plynu
  • hromosvodů
  • požárních rozvodů
  • hydrantů a hasících přístrojů
  • vzduchotechniky
  • výtahů
 • zajištění povinného vybavení společných prostor (např. hasební zařízení, provozní řády apod.)

Daně, účetní služby, rozúčtování plateb

 • předpis a kontrola plateb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek
  • fond oprav a údržby
  • platby na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytových a nebytových jednotek
 • evidence neuhrazených plateb
  • zasílání upomínek
  • příprava platebních rozkazů a podkladů pro soudní nebo mimosoudní vymáhání
 • sestavování zálohových plateb (minimálně jednou ročně nebo vždy se změnou cenových vlivů, zvláště vstupních médií apod.)
 • stanovení fondu oprav
 • v nájemních domech stanovení nájemného, jeho evidence, výběr a vymáhání
 • vedení evidence nákladů na provoz domu, kontrola a příprava úhrady dodavatelských faktur, kontrola věcné správnosti, náležitostí dle zákona, sjednané ceny
 • vyúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor a vybraných záloh od vlastníků jednotek za zúčtovací období vč. vypořádání přeplatků a nedoplatků
 • vedení účetnictví spojeného se správou budov včetně daní
  • předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí formou pravidelné měsíční uzávěrky
  • 1x ročně předkládání rozvahy o výši a účelu užití prostředků na provoz, údržbu a investice
  • činnost správce, případné právní zastoupení a úhradu ostatních souvisejících nákladů a o výnosech z případného pronájmu společných částí domu
 •  zpracování a včasné podání daňových přiznání
 • běžná administrativní agenda spojená se správou domu vč. archivace po dobu min. tří let
 • zajišťování úvěrů z fondu Rozvoje bydlení
 • zajištění pojištění objektu

Úklidové práce

Provádíme úklid společných prostor:

 • pravidelný (na základě platné smlouvy)
 • mimořádný (po malování, stavebních úpravách, rekonstrukcích atd. …)

Zajišťujeme i úklid chodníků a prostranství příslušejících k nemovitostem, a to včetně údržby zelených ploch a zahradnických prací.

Údržba, opravy, rekonstrukce objektů

Každý objekt vyžaduje údržbu. Nabízíme:

 • pravidelnou a preventivní
  • revize elektrické instalace a plynových zařízení
  • oprava zvonků
  • výměna osvětlení
  • stavební úpravy balkonů
  • výmalba společných prostor 
  • jiné
 • havarijní zásahy (pro smluvní partnery zajišťujeme 24/7 v oblastech topenářské, elektrikářské, zámečnické a instalatérské práce)

Na základě žádosti o rekonstrukci domu zhodnotíme:

 • celkový stav objektu
 • rozvodů elektřiny a vody
 • přivaděčů tepla až po funkce topných těles

Součástí rekonstrukce domů a bytů nabízíme:

 • zajištění poradenství při opravách
 • zhotovení projektové dokumentace
 • vyřízení stavebního povolení
 • dozorování stavby

Havarijní služba pro nemovitosti

Pro naše obchodní partnery zajišťujeme na základě platné smlouvy 24 hodinovou havarijní službu.

Máte zájem o naše služby?

Ozvěte se nám prostřednictvím našeho poptávkového formuláře.